НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОСРЕДНИЦИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
 

 

За нас
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА МЕСТНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ПОСРЕДНИЦИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


 • Кои сме ние - обединение на обществените посредници, учредено на 28.11.2006 г., работещи в съответните общини, избрани за определен срок от общинските съвети
 • Мисия – намаляване на административния дискомфорт на гражданите
 • Идеята - защита на общите интереси на своите членове, както и за утвърждаване и развитие на институцията обществен посредник и организации защитаващи правата на гражданите, местното самоуправление и развитието на гражданското общество в Р България
 • Отговорности – защита правата и интересите на гражданите, осигурявайки равни възможности за това на всеки, в т. ч. и на администрацията
 • ВИЗИЯТА - да съдейства за пресичане на случаите на лошо администриране и корупционни практики; да поощрява активността на физическите и юридическите лица при защита на техните права и законни интереси пред администрацията; да разработва предложения за промяна и усъвършенстване на нормативната уредба в областта на работата на  местните обществени посредници; да обединява усилията на неправителствени организации на местно, регионално и национално ниво за съзнателно, целенасочено и информирано участие на гражданите в процесите на развитие и на вземане на решения

ОЧАКВАНИЯ
 • Формиране на гражданска култура, положителни нагласи и мотивация у гражданите за участие в обществените процеси и събития;
 • Стимулиране и провокиране на местната и централна власт за широко включване на гражданите в управленските решения и политики;
 • Увеличаване броя на обществените посредници

МЕТОДИ И ПОДХОДИ НА РАБОТА
 • Фокусиране вниманието на органите с разпоредителни и правораздавателни функции и медиите в случаите на лошо администриране, административен произвол и корупционни прояви.
 • Разгласяване, обсъждане, предлагане и отстояване на своите и други проекти на нормативни актове.
 • Участие в работата на държавни и местни органи при разработване на нормативни актове и при решаването на проблеми и задачи, свързани с дейността на  местните обществени посредници.
 • Оказване консултантски, експертни, проектантски и други услуги на своите членове.
 • Организиране на постоянен информационен обмен между своите членове.
 • Организиране на срещи, дискусии и семинари с национално и международно участие по въпроси свързани с правата на гражданите и защита на техните законни интереси.
 • Прилагане на работещи механизми за адекватен и равнопоставен диалог между гражданите и институциите, както и за граждански натиск и въздействие върху важните решения
 • Разработване и въвеждане на ефикасни мерки и инструменти за граждански контрол и мониторинг върху изпълнението на приетите решения, планове, програми и обществени проекти.


ЧЛЕНОВЕ: Обществените посредници на общини:
 • Батак
 • Благоевград
 • Бобов дол
 • Борино
 • Бургас
 • Иваново, Две могили
 • Каварна
 • Казанлък
 • Кърджали
 • Нова Загора
 • Пазарджик
 • Пещера
 • Пловдив
 • Поморие
 • Попово
 • Своге
 • Симитли
 • София
 • Средец
 • Стара Загора
 • Хаджидимово
 • Шумен