НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОСРЕДНИЦИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
 

 

УСТАВ


УСТАВ

на Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност с наименование «Национално сдружение на местните обществени посредници в Република България» (National association of local ombudsmen in Republic of Bulgaria). Приет на учредително събрание, състояло се в гр. София на 28.11.2006 г.

Настоящият устав урежда основните устройствени правила на сдружението с нестопанска цел “Национално сдружение на местните обществени посредници в Република България”.


ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ:

Чл.1 (1) Сдружението се учредява като независима, доброволна, неполитическа, самоуправляваща се организация по смисъла на ЗЮЛНЦ, съществуващо в съответствие със законите на Р България.
(2) Сдружението е юридическо лице с нестопанска цел, което възниква от деня на вписването му в Окръжен съд – Пазарджик.

Чл.2 Сдружението осъществява целите си в съответствие с разпоредбите по смисъла на ЗЮЛНЦ, настоящия устав, решение на органите за управлението му и нормите на българското законодателство.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ:

Чл. 3. Седалището и адресът на Сдружението са:
гр. Пазарджик, бул.”България” № 2
Община Пазарджик; Област Пазарджик

ОПРЕДЕЛЯНЕ

Чл.4 Сдружението се определя като юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза, нямаща политически и религиозен характер.

ГЛАВА ВТОРА
Чл. 5 Сдружението се създава за защита на общите интереси на своите членове, както и за утвърждаване и развитие на институцията обществен посредник и организации защитаващи правата на гражданите, местното самоуправление и развитието на гражданското общество в Р България.

Чл. 6 Основни цели на сдружението с наименование “Национално сдружение на местните обществени посредници в Република България”:
 1. (нова 22.10.2008 г.)
 2. Да съгласува и координира интересите на членовете си при осъществяване на тяхната дейност.
 3. Да съдейства за пресичане на случаите на лошо администриране и корупционни практики.
 4. Да поощрява активността на физическите и юридическите лица при защита на техните права и законни интереси пред администрацията.
 5. Да разработва предложения за промяна и усъвършенстване на нормативната уредба в областта на работата на местните обществени посредници, както и проекти на други нормативни актове.
 6. Да съдейства при решаване на спорове между своите членове, както и между тях и органи на държавната и местната власт.
 7. Да участва в програми за обучение и квалификация на своите кадри.
 8. Да осъществява контакт със сродни организации в други страни и членува в международни сдружения.
 9. Да осъществява и други дейности, необходими за постигане на целите си, които не са забранени от закона.
 10. Изготвя и реализира проекти свързани с осъществяване на основните цели.
 11. (отм. 22.10.2008 г.)

ГЛАВА ТРЕТА

ПРЕДМЕТ НА ОСНОВНАТА ДЕЙНОСТ

Чл. 7 Средствата за осъществяване на целите и извършване дейността на сдружението са:
 1. Фокусира вниманието на органите с разпоредителни и правораздавателни функции и медиите в случаите на лошо администриране, административен произвол и корупционни прояви.
 2. Разгласяване, обсъждане, предлагане и отстояване на своите и други проекти на нормативни актове.
 3. Участва в работата на държавни и местни органи при разработване на нормативни актове и при решаването на проблеми и задачи, свързани с дейността на местните обществени посредници.
 4. Оказва консултантски, експертни, проектантски и други услуги на своите членове.
 5. Организира постоянен информационен обмен между своите членове.
 6. Организира срещи, дискусии и семинари с национално и международно участие по въпроси свързани с правата на гражданите и защита на техните законни интереси.
 7. Организира и финансира курсове за обучение и квалификация на своите членове.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

ИМУЩЕСТВО НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл.8 Имуществото на Сдружението се формира от:
1. Членски внос, доброволни вноски, дарения, завещания, целеви финансирания, приходи от собствена допълнителна стопанска дейност – провеждане на работни срещи, семинари, конференции, средства от програми и проекти, финансирани от вътрешни и международни организации.
2. Паричните средства на Сдружението се съхраняват в банкови сметки.
3. Имуществото на Сдружението се разходва за постигане на целите, определени в Глава втора.

ИМУЩЕСТВО СЛЕД ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 8а Имуществото след ликвидация се предоставя в полза на Националното сдружение на общините в Република България

СРОК НА СЪЩЕСТВУВАНЕ

Чл. 9 Сдружение с наименование “Национално сдружение на местните обществени посредници в Република България” се учредява за неопределен срок.

ГЛАВА ПЕТА

СТРУКТУРА И ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.10 (1 ) Организационно – структурните единици са:
 1. Общо събрание на Сдружението
 2. Управителен съвет, който се състои от 3 /три/ до 7 /седем/ члена:
- Председател;
- (изм. 22.10.2008 г.) Заместник – председатели
- Секретар и членове
(2) Контролен съвет, който се състои от 3 /три/ члена:
1. Председател
2. Членове Чл. 10а ( нов 22.10.2008 г.)

А. ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 11 Общото събрание е върховен орган на сдружението, което се състои от всички членове на сдружението и:
 1. Приема изменения и допълнения към Устава на Сдружението;
 2. Избира и освобождава членовете на Управителния съвет;
 3. Приема и изключва членове;
 4. Разглежда жалби срещу решения на Управителния съвет;
 5. Взема решение за участие в други организации;
 6. Приема основните насоки и програми за дейността на Сдружението;
 7. (отм. 22.10.2008 г.)
 8. Избира почетен председател на Сдружението;
 9. Приема програма за дейността на Сдружението;
 10. Обсъжда и утвърждава отчета за дейността на Управителния съвет;
 11. Отменя решения на Управителния съвет, когато противоречат на законите и Устава на Сдружението;
 12. Освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет;
 13. Преобразува и прекратява Сдружението;
 14. Приема Правилник за устройството и дейността на Националното сдружение на местните обществени посредници в Република България;
 15. Избира и освобождава председателя и членовете на УС;
 16. Избира контролен съвет на Сдружението;
 17. Приема годишен бюджет на Сдружението.

СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 12 (1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на Сдружението.
(2) Ако в срок от един месец от искането за свикване на Общото събрание, Управителният съвет не отправи писмена покана за свикване на Общо събрание, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.
(3) (изм. 22.10.2008 г.) Свикването се извършва чрез лична покана.
(4) Поканата съдържа дневен ред, дата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива се свиква.
(5) (изм. 22.10.2008 г.) Времето от получаването на съобщението до откриването на Общото събрание не може да бъде по – малко от 30 дни.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 13 (изм. 22.10.2008 г.) Общото събрание се провежда не по-малко от два пъти годишно – Редовно Общо събрание.
 1. Първото общо събрание може да се проведе най–късно три месеца след регистрацията на Сдружението.
 2. Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Управителния съвет като извънредно Общо събрание.
 3. Общото събрание може да бъде свикано по всяко време по искане на не по–малко от 1/3 от всички членове на сдружението – извънредно Общо събрание.

ПРАВО НА СВЕДЕНИЕ

Чл. 14 (изм. 22.10.2008 г.) Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предварително предоставени на членовете на Сдружението не по-късно от 30 дни преди провеждането на Общото събрание.

КВОРУМ

Чл. 15 Общото събрание е законно, ако на него присъстват най – малко ½ от всичките му членове, с право на глас. При липса на кворум, Управителният съвет насрочва ново заседание в срок един час по–късно на същото място и при същия дневен ред и то се провежда, но не с по–малко от 1/3 от членовете с право на глас.

ПРАВО НА ГЛАС

Чл. 16 (1) Всички членове имат право на един глас.
(2) Асоциираните членове се ползват с право на съвещателен глас.
Чл. 17 Членовете – юридически лица упълномощено участват се представляват в Общото събрание с право на съвещателен глас от законните им представители.
 1. Пълномощник на юридическо може да бъде само физическо лице.
 2. Пълномощните са издадени изрично за участие в Общото събрание на сдружението.
 3. Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица.

МНОЗИНСТВО

Чл. 18 (1) Решението на Общото събрание се приема с мнозинство от присъстващите.
(2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство на гласовете на присъстващите.
(3) (изм. 22.10.2008 г.) Решенията за изменение на Устава, за прекратяване дейността на Сдружението, за приемане и изключване на членове и за избор на председател се приемат с необходимо квалифицирано мнозинство от 2/3 от всички членове на Сдружението с право на глас.
(4) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били публикувани в поканата.
(5) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след обнародване.

ПРОТОКОЛ

Чл. 19 (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга.
 1. Протоколът се води според изискванията на закона.
 2. Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието. Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.
 3. Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола, има право да изисква да му се предостави заверено копие на протокола.

Б. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл. 20 Управителният съвет е изпълнителен орган, който ръководи и управлява цялостната дейност.
 1. Председателят и членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок от 2 (две) години.
 2. Управителният съвет е в състав от 3 (трима) до 7 (седем) члена, които са избрани за Обществени посредници и са членове на Сдружението.
 3. Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани само два пъти.
 4. Членовете на Управителния съвет, трябва да са действащи обществени посредници.
5. Сдружението се управлява и представлява от председателя на УС, а в негово отсъствие от заместник-председател.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл.21 Управителния съвет има следните правомощия:
 1. Ръководи дейността в периода между две общи събрания;
 2. (изм. 22.10.2008 г.) Управителният съвет приема разработва правила за дейността на Сдружението
 3. Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Сдружението.
 4. Управителният съвет се събира на редовни заседания най–малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на сдружението.
 5. Всеки член на Съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.
 6. Управителният съвет осигурява стопанисването и опазването на имуществото на Сдружението.
 7. Управителният съвет подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността и бюджета на Сдружението, както и проект на бюджет.
 8. Управителният съвет осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание.
 9. Управителният съвет обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание.
 10. Управителният съвет е длъжен периодично да изготвя предвидената в Закона за счетоводството отчетна информация за дейността на сдружението при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.
 11. ( предишна т.7 на чл.11) Взема решения за създаване и закриване на постоянни комисии, като определя техния състав, на доброволно заявено участие от членовете.

КВОРУМ И МНОЗИНСТВО

Чл. 22 (изм. 22.10.2008 г.) Решенията на УС се вземат с обикновено мнозинство.
 1. Управителният съвет може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил.
 2. Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

ОТГОВОРНОСТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл. 23 (1)Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за свои действия, с които увреждат интересите на Сдружението и дават гаранция за своето управление.
(2) Всеки от членовете на Съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл. 24 (1) Председателят на УС се избира за срок от 2 (две) години от Общото събрание на Сдружението.
(2) Председателят:
 1. Ръководи цялостната дейност по изпълнение на решенията на Сдружението и УС;
 2. Подготвя и представя на Сдружението проект за програма на дейността на Сдружението, която периодично се актуализира от УС;
 3. Най–малко два пъти годишно информира обществеността за работата на Сдружението чрез средствата за масово осведомяване;
 4. Подготвя и внася в Общото събрание доклад за дейността и бюджета на Сдружението през отчетния период, който започва от 1 януари и завършва на 31 декември на съответната година;
 5. Свиква заседания на УС;
 6. Решава други въпроси, свързани с дейността на сдружението в съответствие с разпоредбите на Устава и решенията на Общото събрание на Сдружението

ЗАМЕСТНИК – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл. 25 (1) Зам.- председателя замества председателя в негово отсъствие.
(2) Изпълнява възложените му от УС задачи.

СЕКРЕТАР

Чл. 26 Секретарят на сдружението:
1. Организира и координира цялостната дейност на Сдружението;
2. Осигурява изпълнението на решенията на органите на Сдружението
3. Изготвя правила, инструкции и програми и други актове, свързани с дейността на Сдружението.

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

Чл. 26а (1) Контролният съвет се избира от ОС и се състои от три члена: Председател и двама членове.
(2). Членовете на КС се избират за срок от две години.
(3). КС най-малко веднъж годишно извършва проверка на документите, свързани с ръководството на сдружението – финансови отчети, наличният фонд на касата, за която се сставя съответен доклад, който представя на УС и на ОС на Сдружението.
(4). КС следи за деловодното състояние на сдружението и използването на материалната база.
(5). Заседанията на КС са законни, ако в тях присъстват най-малко ½ от всичките му членове.
(6).Решенията на КС се взимат с мнозинство най-малко ½ от всичките му членове.

ГЛАВА ШЕСТА

ЧЛЕНСТВО

Членски права и задължения
Чл. 27 (1) Членуването в Сдружението е доброволно. Членове могат да бъдат физически и юридически лица. В сдружението могат да членуват неограничен брой членове.
 1. (изм. 22.10.2008 г.) Член на Сдружението може да бъде всяко лице, легитимно избрано от съответен Общински съвет за обществен посредник и/или заместник-обществен посредник, съгласно закона, което споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия устав.
 2. (изм. 22.10.2008 г.) Асоцииран член на Сдружението може да бъде всяко физическо и юридическо лице, което споделя целите на Сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия устав.
 3. (изм. 22.10.2008 г.) Асоцииран член на Сдружението може да бъде всяко физическо лице, изпълнявало длъжността на обществен посредник и заместник-обществен посредник, след прекратяване на дейността му като такъв.
 4. Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на смърт или прекратяване на членството.
(2) Всеки член с право на глас има право:
 1. Да участва в дейността на Сдружението и в работата на Общото събрание;
 2. Да избира и да бъде избиран в ръководните органи на управление;
 3. Да осъществява контрол върху работата на Сдружението и органите на управление;
 4. Да бъде информиран за дейността на Сдружението;
 5. Да се ползва от резултатите от дейността му.
(3) Асоциираните членове имат право:
 1. Да участва в дейността на Сдружението и в работата на Общото събрание;
 2. Да осъществява контрол върху работата на Сдружението и органите на управление;
 3. Да бъде информиран за дейността на Сдружението;
 4. Да се ползва от резултатите от дейността му.
(4) Всеки член на Сдружението е длъжен да спазва:
  1. Устава на Сдружението и да работи за постигане на неговите цели;
  2. Да участва активно в дейността и инициативите на сдружението;
  3. Да заплаща редовно членския си внос;
  4. Да пропагандира в страната и чужбина дейността на сдружението.

Придобиване на членство:

Чл. 28 (1) (изм. 22.10.2008 г.) Членовете на Сдружението се приемат от Общото събрание. Кандидатите отправят писмено заявление до Управителния съвет, който разглежда заявлението задължително в едномесечен срок и внася кандидатурата в Общото събрание.
(2) (изм. 22.10.2008 г.) Приемането на физически лица избрани за обществени посредници става автоматично с акта на избирането им по тяхно желание и след подаване на заявление до Управителния съвет.
(3) Приемането на членове – юридически лица става с явно гласуване и квалифицирано мнозинство.

Прекратяване на членство

Чл. 29 (1) Членството се прекратява само с решение на Общото събрание на Сдружението, взето с квалифицирано мнозинство от 2/3 от присъстващите, въз основата на мотивирано предложение на УС.
(2) Членството се прекратява:
 1. С едностранно волеизявление до Сдружението;
 2. Със смърт или поставяне под пълно запрещение;
 3. С изключване;
 4. С прекратяване дейнпостта на юридическото лице – член на Сдружението
 5. При системно неплащане на членски внос
 6. Други случаи на грубо нарушение на Устава или Законите на страната.

РЕД НА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЧЛЕНСКИ ВНОС
Чл. 30 Редът на определяне на членския внос става на Общо събрание.
(1). Размерът на годишния членски внос се определя по решение на Общото събрание.
(2). Членският внос по ал.1 се превежда на две части по банковата сметка на Сдружението както следва:
 1. 50% - в срок до 30 април на съответната година
 2. 50% - в срок до 30 септември на съответната година.
(3). В случай, че членството в Сдружението възникне след 30 юни на съответната година, се заплаща само 50% от годишния членски внос.

ГЛАВА СЕДМА

Книги на дружеството
Чл. 31. (1) На заседанията на Общото събрание и на Управителния съвет
се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на протоколчика и се подвързват в специални книги. Книгите се водят от председателя на съответния орган. Членовете на сдружението и членовете на Управителния съвет могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.
(2) Сдружението води книга на членовете си, в която се записват имената и адресите на всички членове, ЕГН, професията и занятието им, както и наименованието, седалището и адреса на управление, фирменото дело за съдебна регистрация и БУЛСТАТ на членовете - юридически лица.

СРОК И УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 32 (1) Дейността на Националното сдружение на местните обществени посредници в РБългария – СЕ ПРЕКРАТЯВА ПРИ:
(2) Решение на Общото събрание взето с мнозинство от 2/3 от присъстващите или с решение на Окръжния съд, когато:
 1. В продължение на три месеца остане с по–малко членове от членовете на УС, определен на Общото събрание;
 2. Ако дейността му противоречи на Закона и на Устава му;
 3. В други случаи, предвидени в ЗЮЛНЦ.

(Нова) ГЛАВА ОСМА

Звания и награди”
Чл. 33. (1) Сдружението може да удостоява със звания и отличия свои бивши и настоящи членове, както и други физически и юридически лица, допринесли с дейността си за осъществяване на целите му, по ред и условия, определени в този Устав.
(2) Званията и отличията са както следва:
 1. Почетен член на НСМОПРБ;
 2. Почетна грамота;
 3. Благодарствена грамота.
(3)Статутът на званията и отличията по ал. 2 се разработва и приема от УС.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


& 1. Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия устав се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

& 2 . Настоящият устав е променен на 22.10.2008 година с протокол с № 3/22.10.2008 г. и влиза в сила след регистрация в Окръжен съд Пазарджик.
Настоящият устав е приет единодушно от всички присъствали учредители на Учредително събрание на Сдружение с нестопанска цел «Националното сдружение на местните обществени посредници в Р България», състояло се на 28.11.2006 г. в гр.София, в уверение на което същите са положили своя подпис под този Устав.